President: Li Yan
Deputy Presidents: Wu Yuhui, Sun Honggang
Directors: Zhang Xuefeng, Hu Liping, Hu Jinling, Yu Chunmei
Accountant: Jia GE(external, non-members of the management committee)